vts336

Žiro račun Škole

 

ADMINISTRATIVNO FINANSIJSKI PODACI

 

PIB: 101162083

Matični broj: 08220611

Šifra delatnosti: 80329

Broj evidencije PDV-a: 128423309

 

Broj žiro računa Škole: 840-1275666-71