vts336

Pravilnici

 

Predlog Pravilnika o izdavačkoj delatnosti možete pogledati ovde (22.05.2018.)

Predlog statuta Visoke tehničke škole strukovnih studija možete pogledati ovde (22.01.2018.)

Predlog Pravilnika o radu (16.12.2015.) PDF

Predlog Pravilnika o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskog programa, nastave i uslova rada (08.12.2015.) PDF

 

R. br. Naziv pravilnika Preuzimanje
1.  Statut LINK
 2.   Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mesta sa dopunama PDF
3.  Pravilnik o radu PDF
4.  Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika PDF
5.  Pravilnik o vrednovanju nastavnog i pedagoškog rada nastavnika i saradnika PDF
6.  Pravilnik o vrednovanju naučno – istraživačkog rada nastavnika i saradnika PDF
7.  Poslovnik o radu Saveta Škole PDF
8.  Poslovnik o radu nastavnog veća Škole PDF
9.  Poslovnik o radu veća katedri PDF
10.  Pravilnik o uslovima i postupku upisa studenata sa dopunama PDF
11.  Pravilnik o osnovnim studijama PDF
12.  Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama PDF
13.  Pravilnik o proveri znanja i ocenjivanju PDF
14.  Pravilnik o polaganju ispita PDF
15.  Pravilnik o stručnoj praksi. Uputstvo za realizaciju PDF
16.  Pravilnik o Završnom radu osnovnih studija PDF  Prilog 2 i 3
17.  Pravilnik o Završnom radu specijalističkih studija PDF  Prilog 2  Prilog 3
18.  Pravilnik o organizaciji i izvođenju diferencijalnog programa osnovnih strukovnih studija D PDF
19.  Pravilnik o organizaciji i izvođenju diferencijalnog programa osnovnih strukovnih studija AD PDF
20.  Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata PDF
21.  Pravilnik o računovodstvu i finansijskom poslovanju PDF
22.  Pravilnik o popisu imovine, obaveza i potraživanja Škole PDF
23.  Pravilnik o nabavkama PDF
24.  Pravilnik o izdavačkoj delatnosti PDF
25.  Pravilnik o radu biblioteke PDF
26.  Pravilnik o kućnom redu u Školi PDF
27.  Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu PDF
28.  Pravilnik o sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu PDF
29.  Pravilnik o zaštiti od požara i eksplozije PDF
30.  Pravilnik o korišćenju računarske opreme, štampanju i fotokopiranju PDF
31.  Pravilnik o rešavanju stambenih potreba radnika PDF
32.  Etički kodeks PDF
33.  Pravilnik etičkog odbora PDF
34.  Kodeks oblačenja studenata i zaposlenih u Školi PDF
35.  Rešenje o registraciji Škole PDF
36.  Pravilnik o sufinansiranju naučno-stručnog usavršavanja PDF
37.  Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi PDF
38.  Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja PDF
39.  Pravilnik o organizovanju i radu Studentskog parlamenta Škole PDF
40.  Pravilnik o kriterijumu za utvrđivanje školarine i pružanje usluga PDF
41.  Pravilnik o studijama uz rad PDF
42.  Pravilnik o završnom radu master strukovnih studija PDF
43.  Pravilnik o načinu i procedurama pri realizaciji međunarodnih projekata kojima rukovodi ili učestvuje u realizaciji Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu PDF