DOBRO DOŠLI

Visoka tehnička škola
strukovnih studija

u Zrenjaninu

 

Konkurs

Informacije o studijima

Prijava na konkurs

Upis

Posle upisa

 

KONKURS

za upis u I godinu studija školske 2009/2010. godine

Visoka tehnička škola u Zrenjaninu u prvu godinu studija za školsku 2009/2010. godinu upisaće ukupno 340 studenta:

 • 170 studenata koji se finansiraju iz budžeta,
 • 170 studenata koji plaćaju školarinu.

Iz oblasti tehnološkog inženjerstva na studijske programe:
- Prehrambena i hemijska tehnologija - 180
- Tekstilna konfekcija i dizajn - 40

Iz oblasti mašinskog inženjerstva na studijske programe:
- Proizvodno mašinstvo i racunarske tehnologije - 60
- Procesno i poljoprivredno mašinstvo - 60

U prvu godinu studija mogu da se upišu kandidati koji su stekli četvorogodišnje ili trogodišnje srednje obrazovanje.

Svi kandidati polažu prijemni ispit TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE

Školarina za studente koji plaćaju školovanje iznosi 30.000,00 dinara u 8 rata.

 

PRVI KONKURSNI ROK traje od 22. juna do 10. jula.

 • prijavljivanje kandidata 22-29. juna 2009. god. od 9 do 14 časova;
 • termin polaganja klasifikacionog ispita biæe objavljen na oglasnoj tabli;
 • objava rezultata sa klasifikacionog biæe objavljen na oglasnoj tabli
 • upis primljenih kandidata vršiće se do 10.07.2009. god. od 9 - 14 časova.

Žiro račun Škole je:        840 - 1275666-71

Prebaci na početak

 

INFORMACIJE O STUDIJAMA

Studije na svim smerovima traju šest semestara (trogodišnje studije). Posle odbranjenog diplomskog rada, studenti stiču zvanje strukovnih inženjera odgovarajuće struke.

Ko može da se upiše?

Pravo upisa u školu imaju svi kandidati koji imaju završenu srednju školu, u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, bez obzira koje su struke.

Kada moram da se opredelim za smer koji ću studirati?

Kandidati odmah pri podnošenju dokumenata moraju da se odluče za koji odsek i smer konkurišu.

Koliko studenata se upisuje?

Ukupan broj studenata koji se može upisati na prvu godinu studija određen je Konkursom koji krajem maja raspisuje Ministarstvo za više i visoko školstvo Republike Srbije. Broj studenata koji se upisuje po smerovima određuje Nastavno vece Škole.

Šta znači "budžet" i "samofinansiranje" ?

Kandidati koji steknu uslov za upis u prvu godinu studija mogu se upisati na teret budžeta Republike Srbije (budžet) ili na teret samofinansiranja (sami snose deo troškova školovanja). Po kojem od ova dva osnova će se student upisati zavisi od osvojenog broja bodova i položaja na rang listi. Kandidati upisani na teret budžeta ne plaćaju školarinu, imaju prava na smeštaj u studentskom domu i imaju dotiranu ishranu u studentskoj menzi. studenti upisani na teret samofinansiranja nemaju prava da konkurišu za smeštaj u studentskom domu, a ishranu u studentskoj menzi plaæaju po nešto višim cenama.

Ko može da studira na teret budžeta?

Student može da se upiše na teret budžeta ako ima ukupno više od 51 bod, a nalazi se na rang listi u okviru broja koji je odobren za finansiranje iz budžeta RS. Osvojeni bodovi odnose se na uspeh u srednjoj školi i bodove osvojene na prijemnom ispitu. Bodovanje kandidata za upis objašnjeno je u posebnom delu ovog informatora.

Ko se upisuje na teret samofinansiranja?

Na teret samofinansiranja upisuju se kandidati koji su osvojili više od 30 bodova, a na rang listi se nalaze u okviru broja koji je na odredenom smeru predviđen za studiranje na teret samofinansiranja.

Pod kojim uslovima može student iz statusa samofinansirajućeg da pređe u status studenta koji se finansira iz budžeta?

Kandidati koji se upišu na teret samofinansiranja mogu da pređu na teret budžeta naredne školske godine, ukoliko u tekućoj školskoj godini završe sve obaveze i polože sve ispite predviđene nastavnim planom i programom.

Koji se nastavni predmeti slušaju u toku studija?

Na sledećoj stranici (nastavni planovi) nalaze se podaci o predmetima koji se izučavaju na pojedinim smerovima. Pored svakog predmeta navedeno je u kom se semestru predmet sluša i sa kojim fondom časova (predavanja + vežbe).

Prebaci na početak

 

PRIJAVA NA KONKURS

ŠTA JE TO "PRIJAVA NA KONKURS"?

Ukoliko želite da studirate, morate se prijaviti na konkurs. To znaci da ste podneli odgovarajuća dokumenta i izvršili odgovarajuće uplate. Na taj način se evidentira koliko je kandidata zainteresovano za koji smer. Prijavljivanjem na konkurs "ulazite u igru": stičete pravo da polažete prijemni ispit i da se, eventualno, upišete.

KOJA DOKUMENTA SU POTREBNA ZA PRIJAVU NA KONKURS?

Potrebno je da donesete:

 • svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • diplomu srednje škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o državljanstvu (izbegla lica donose izbegličku legitimaciju),
 • prijavni list (kupićete ga u Školi i popuniti),
 • priznanicu o uplati troškova za polaganje klasifikacionog ispita.

ŠTA RADITI U SLUCAJU DA NE MOŽETE NABAVITI SVA POTREBNA DOKUMENTA?

Ukoliko imate bilo koji problem oko podnošenja dokumenata, obratite se sekretaru Škole.

KOJE UPLATE TREBA IZVRŠITI?

Prilikom prijave na Konkurs uplaćuje se naknada za polaganje prijemnog ispita. Uplata se može izvršiti na pošti (na tekuci račun broj 840 - 1275666-71).

MOGU LI SE PREDATI FOTOKOPIJE DOKUMENATA?

Prilikom prijave na konkurs, mogu se predati i overene fotokopije dokumenata. Prilikom upisa, fotokopije se moraju zameniti originalnim dokumentima.

GDE SE PREDAJU DOKUMENTA I VRŠI UPLATA?

Sva dokumenta i priznanice o uplati predaju se Studentskoj službi, na odgovarajućem šalteru.

Prebaci na početak

 

UPIS

ŠTA JE SVE POTREBNO ZA UPIS?

Za upis su vam potrebni ORIGINALI dokumenata. Treba predati:

 1. svedočanstva svih razreda srednje škole,
 2. diplomu srednje škole,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. dokaz o državljanstvu.

Ako originale niste predali prilikom prijave na konkurs, sada ih morate predati. Ako ste već predali originale dokumenata, to ćete naglasiti prilikom upisa.

Osim navedenih dokumenata morate imati i:

 1. ŠV obrazac za odgovarajucu školsku godinu (dva primerka),
 2. indeks,
 3. dve slike, (4 x 6 cm),
 4. odgovarajuće uplate.

ŠV - obrasce i indeks dobijate u Školi. Uplata za sve studente je __________dinara. Uplata se može izvršiti na pošti (na tekuci račun broj 840 - 1275666-71).

KADA TREBA DOCI NA UPIS?

Termini za upis bice istaknut na oglasnoj tabli i trajace do 10.07.2009. godine. Morate poštovati navedene termine, jer u slučaju kašnjenja ili neblagovremenog dolaska nećete biti upisani.

GDE SE VRŠI UPIS?

Upis se vrši predajom dokumenata i priznanica o uplati u Studentskoj službi Škole, na odgovarajućem šalteru. Pažljivo popunite ŠV-obrasce i indeks, navedite adresu i telefon preko kojeg vas možemo obavestiti ukoliko bude izuzetno potrebno.

Pre nego što dođete pred šalter studentske službe, zapamtite vaš broj sa rang liste. To će olakšati pronalaženje dokumenata i ubrzati upis. Referenti u Studentskoj službi ce vam reći kada možete doci po indeks, nakon upisivanja potrebnih podataka, stavljanja pečata i potpisivanja indeksa od strane direktora Škole.

DA LI JE POTREBNO DA URADITE JOŠ NEŠTO NAKON UPISA?

Kada se upišete i dobijete indeks, vi ste student Škole. Nikakvih obaveza nemate do početka nastave. Medutim, može se dogoditi da vama zatreba dokaz da ste se upisali u Školu. Dokaz da ste u statusu studenta Škole, predstavlja popunjeno i overeno Uverenje. Ovakva uverenja su potrebna pri dobijanju povlastica za vožnju, mesečne karte za vožnju, ostvarenje prava na dečiji dodatak, porodičnu penziju i slično.

KAKO DA DOBIJETE UVERENJE DA STE STUDENT?

Obrazac Uverenja se kupuje u dva primerka u skriptarnici Škole. Obrasce popunite i uz indeks predate Studentskoj službi, koja zadržava jedan primerak a drugi primerak se overi, potpiše i vrati vama. Ako vam je Uverenje potrebno za više stvari odjednom, kupite dovoljan broj obrazaca.

Ova uverenja možete dobiti i na sam dan upisa, ako ih predate Studentskoj službi zajedno sa dokumentima pri upisu.

Prebaci na početak

 

POSLE UPISA

KADA POČINJE NASTAVA?

Nastava počinje, za studente prve godine studija, 01.10.2009. godine u 9.00 časova. Sam početak nastave predstavlja obično svečani prijem studenata. To je kratko okupljanje svih studenata jednog odseka u amfiteatru Škole. Tada se studentima obrati direktor Škole i izlože se osnovni podaci koji su značajni za odvijanje nastave, raspored časova, ispitne rokove i slično.

Prebaci na početak

 

Kontakt: Visoka tehnička škola
strukovnih studija u Zrenjaninu
Đorđa Stratimirovića 23, 23000 Zrenjanin SCG,
tel. 023/565-896, 023/565-005, 023/562-389

E-mail:vtszr@mgnet.rs