vts336

Tehnološko inženjerstvo (NOVO)

 

Akreditovani studijski program Tehnološko inženjerstvo sa četiri modula: Prehrambena tehnologija, Zaštita životne sredine, Kozmetika i farmacija i Petrohemija omogućuje sticanje širokelepeze inženjerskihznanja iz, za našu zemlju, najznačajnijih tehnologija.

 

U okviru modula enter site Prehrambena tehnologija obrazuju se inženjeri koji su sposobni da samostalno vode tehnološki proces u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i procese u oblasti prehrambenog inženjerstva. Nastava setemelji na konceptu teorijskihznanja, eksperimentalnih i pogonskih vežbi koje imaju za cilj da razviju kreativne sposobnosti studenata koje će im biti dobra osnova za rad u fabrikama. U okviru modula Prehrambena tehnologija studenti će saznati sve o preradi kukuruza, pšenice i ječma. Shvatiće koje su prednosti belog a koje crnog hleba, upoznaće se sa tehnološkim postupkom prerade skroba i njegovoj primeni u pudinzima i raznim drugim namazima. Studenti će upoznati i tehnološke postupke za dobijanje čokolade. Naučiće kako se, na primer, pravi sir i sladoled, pašteta i šunka, džem bez šećera i sok od sto posto voća. Takođe će naučiti šta utiče na kvarenje hrane i koji su postupci potrebni za produžetak njene održivosti, kao i kako ambalaža utiče na kvalitetproizvoda.Jednom rečju,zaokružiće put hrane od njivedotrpeze. Fabrike šećera, skroba, testenina, čokolade, bombona, keksa, mlinovi, silosi, mlekare, klanice i pogoni industrije konzervne hrane frekventno zapošljavaju svršene studente ovog sgudijskog područja.

 

Student modula go Zaštita životne sredine znaće: da primeni stečena teoretska znanja iz oblasti zaštite životne sredine, zagađenja i degradacije, kao i prečišćavanja otpadnih voda, vazduha, zemljišta i smanjenja količine čvrstog otpada u praksi; da argumentovano formuliše probleme vezane za zagađenje životne sredine nastale kao posledica industrijske proizvodnje, proizvodnje energije i razvoja ljudskog društva uopšte; da permanentno unapređuje znanja iz sistema integralnog upravljanja zaštitom životne sredine preko identifikovanja zagađujućih materija i energije i metoda njihovog uklanjanja; da donosi zaključke formirane na bazi informacija o procesima koji se odvijaju u životnoj sredini i da na osnovu njih vrši procenu mogućeg negativnog uticaja na životnu sredinu i njegovo sprečavanje i/ili smanjenje; da učestvuje u multidisciplinarnom timskom radu u cilju rešavanju problema vezanih za zaštitu životne sredine.

 

Student modula how to begin an essay for a college application Kozmetika i farmacija znaće da samostalno organizuje, kontroliše i projektujetehnološke proceseu kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, daunapređuje postojeće i kreira nove proizvode, da razvija sposobnosti za samostalni i timski rad, razviće sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa kozmetičke i farmaceutske proizvodnje, i posedovaće društveno opravdane i korisne kompetencije u evropskim i svetskim okvirima.

Student modula see url Petrohemija primeniće svoja znanja u strateški važnim tehnologijama kao što je naftna privreda koja predstavlja žilu kucavicu svake zemlje. Ovaj modul predstavlja smer današnjice i bliske budućnosti kako po mogućnostima zapošljavanja, tako i po širini i kvalitetu znanja koja se stiču.

 

U okviru ovog obrazovnog programa studenti će dobiti odgovore na pitanja: šta je crno zlato, šta su motorna ulja i maziva, zašto prirodni gas predstavlja najjeftiniji energent, zašto je autogas jeftin a benzin skup, da li su petrohemija, polimeri i plastične mase budućnost održivog razvoja i zelene hemije? Budući petrohemičari će svoju karijeru graditi u rafinerijskoj preradi nafte i gasa, u petrohemijskoj industriji, u industriji sintetskih polimera, gume, plastike, kaučuka, ali i u preduzećima koja se bave distribucijom i trgovinom derivata nafte, gasa, petrohemikalija i polimera.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF
  5. Tabela strukture predmeta studijskog programa Tehnološko inženjerstvo PDF

 

http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=professional-writing-services&thesis=2 MODULI: http://www.ifipwg94.org/flash/?me=how-to-make-a-thesis-paper&write=6 PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA (PT)
  http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=customer-service-term-paper&thesis=2 KOZMEZIKA I FARMACIJA (KF)
  master thesis help ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (ZŽS)
  viagra generics in india PETROHEMIJA (PH)

 

11 english essay titles R. br. robert nozick experience machine essay predmeta research paper on eating disorders thesis statement Naziv predmeta go Modul http://www.ifipwg94.org/flash/?me=how-long-is-a-5000-word-essay&write=6 Semestar http://www.isca-speech.org/iscavote/photos/?meo=difference-between-viagra-cialas-and-levitra Broj časova thesis about music therapy ESPB get link Knjiga predmeta
http://www.ifipwg94.org/flash/?me=college-board-ap-us-history-sample-essay-questions&write=6 P revision essay service V ordering viagra online Ostalo
http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=homework-biology-help&thesis=2 PRVA GODINA
1. TI1 http://www.isca-speech.org/iscagrants/data/?mba=bgsu-dissertation-handbook&top=2 Sociologija zaj. 1 2 0   4 PDF
2. TI2 book report for sale Matematika 1 zaj. 1 2 2   6 PDF
3. TI3 follow link Engleski jezik 1 zaj. 1 2 0   4 PDF
4. TI4 http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=cramster-com-homework-help&thesis=2 Fizika zaj. 1 3 3   8 PDF
5. TI5 help for dissertation Opšta i neorganska hemija 
zaj. 1 3 3   8 PDF
6. TI6 follow url Matematika 2
zaj. 2 2 2   6 PDF
7. TI7 go site Engleski jezik 2
zaj. 2 2 0   4 PDF
8. TI8 http://globalbusiness.kean.edu/team/?december=algebra-1-homework-help&thesis=2 Računari
zaj. 2 2 2   4 PDF
9. TI9 http://www.ifipwg94.org/flash/?me=essay-writing-united-nations&write=6 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva
zaj. 2 3 2   8 PDF
10. TI10 homework helper social issues Organska hemija zaj. 2 3 2   8 PDF
click DRUGA GODINA
11. TI11 how to write a contrast essay Termodinamika
zaj. 3 2 2   5 PDF
12. TI12 research paper on marketing of financial services Analitička hemija
zaj. 3 3 2   6 PDF
13. TI13 college paper cover page Fizička hemija
zaj. 3 2 2   5 PDF
14. TI14 go Mašine, aparati i tehnološke operacije 1
zaj. 3 3 2   7 PDF
15. TI15PT1 source site Mikrobiologija PT 3 3 2   7 PDF
TI15KF1 source link Mikrobiologija KF 3 2   PDF
TI15ZS1 mount rainier research papers Mikrobiologija ZŽS 3 2   PDF
TI15PH1 Osnove hemijske sinteze PH 3 3   PDF
16. TI16 Instrumentalne analize zaj. 4 2 2   5 PDF
17. TI17 Mašine, aparati i tehnološke operacije 2 zaj. 4 3 3   7 PDF
18. TI18PT2 Tehnologija ekstraktivnih proizvoda PT 4 2 2   6 PDF
TI18KF2 Kozmetologija 1
KF 3 2   PDF
TI18ZS2 Tehnologija vode
ZŽS 2 2   PDF
TI18PH2 Tehnologija vode PH 2 2   PDF
19. TI19PT3 Trajnost i bezbednost prehrambenih proizvoda
PT 4 2 2   6 PDF
TI19KF3 Lekovite biljne sirovine
KF 2 2   PDF
TI19ZS3 Savremene metode sprečavanja aerozagađenja ZŽS 2 2   PDF
TI19PH3 Katalitičke tehnologije u preradi nafte PH 2 2   PDF
20. TI20PT4 Tehnologija fermentacionih proizvoda PT 4 2 2   6 PDF
TI20KF4 Farmakološki aktivne supstance KF 2 2   PDF
TI20ZS4 Putevi kontaminacije i zaštita zemljišta
ZŽS 2 2   PDF
TI20PH4 Tehnologija petrohemijskih proizvoda
PH 2 2   PDF
TREĆA GODINA
21. TI21I Automatizacija proizvodnje
zaj. 5 3 3   7 PDF
Automatizacija procesa
3 3   PDF
22. TI22I Biotehnologija zaj. 5 3 3   7 PDF
Osnovi hemijske sinteze
3 3   PDF

23.

 

 

 

 

24.

TIPT23-24
biraju se dva
predmeta
Tehnologija mleka
PT 5 2 2    5 PDF
Tehnologija pekarskih proizvoda
2 2   5 PDF
Tehnologija mesa
2 2   5 PDF
Tehnologija vina i piva
2 2   5 PDF
TIKF23 Kozmetologija 2
KF 2 2   5 PDF
TIKF24 Tehnologija farmaceutskih proizvoda
KF 2 2   5 PDF
TIZS23 Savremene metode prečišćavanja otpadnih voda ZŽS 2 2   5 PDF
TIZS24 Upravljanje čvrstim otpadom
ZŽS 2 2   5 PDF
TIPH23 Tehnologija polimera
PH 2 2   5 PDF
TIPH24I Upravljanje čvrstim otpadom PH 2 2   5 PDF
Savremene metode prečišćavanja otpadnih voda 2 2   5 PDF
25. TI25I Informacioni sistemi u proizvodnji
zaj. 5 2 2    4 PDF
Inženjerska etika
2 2   PDF
26. TI26 Stručna praksa 1
zaj. 5     4 2 PDF
27. TI27 Upravljanje poslovanjem
zaj. 6 2 2   5 PDF

28.

 

 

 

 

 

 

29.

TIPT28-29
biraju se dva
predmeta
Tehnologija konditorskih proizvoda
PT 6 2 2   5 PDF
Tehnologija prerade voća i povrća
2 2   5 PDF
Procesna postrojenja 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
TIKF28I Tehnologija vode KF 2 2   5 PDF
Upravljanje čvrstim otpadom 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
TIKF29I Upravljanje zaštitom životne sredine KF 2 2   5 PDF
Poslovni engleski jezik
2 2   5 PDF
Poslovno pravo i etika
2 2   5 PDF
TIZS28I Upravljanje zaštitom životne sredine
ZŽS 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
Strategijski menadžment 2 2   5 PDF
TIZS29I Poslovni engleski jezik
ZŽS 2 2   5 PDF
Poslovno pravo i etika
2 2   5 PDF
Procesna postrojenja 2 2   5 PDF
TIPT28-29
biraju se dva
predmeta
Ekologija PH 2 2   5 PDF
Upravljanje čvrstim otpadom 2 2   5 PDF
Upravljanje zaštitom životne sredine 2 2   5 PDF
Savremene metode sprečavanja aerozagađenja 2 2   5 PDF
30. TI30I Preduzetništvo zaj. 6 2 2   5 PDF
Inženjerska logistika
2 2   PDF
Poslovno pravo i etika 2 2   PDF
Poslovni engleski jezik
2 2   PDF
31. TI31 Stručna praksa 2 zaj. 6     4 2 PDF
32. TI32 Završni rad zaj. 6     16 8 PDF