vts336

Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije

 

Obrazovni ciljevi studijskog programa Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije ogledaju se u nastojanju da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, da steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, da steknu sposobnost primene znanja u praksi, kao i da se osposobe za praćenje novina u struci kao i spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul Proizvodno mašinstvo su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih mašina i obradnih sistema proizvodnog mašinstva,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji i eksploataciji u metalskoj industriji.

 

Posebni obrazovni ciljevi za izborni modul Računarske tehnologije su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih numeričkih mašina i obradnih sistema,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim posgupcima i operacijama pri eksploataciji alatnih mašina i obradnih sistema,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno obavljanje radnih zadataka u konstruisanju i projektovanju pomoću računara u metalskoj industriji,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodnji pomoću računara u metalskoj industriji.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

  

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova

ESPB

Knjiga predmeta

PRVA GODINA

1.

111154

 Sociologija

1.

1+1

3

PDF

2.

111121

 Matematika

1.

3+3

8

PDF

3.

221152

 Računari

1.

2+2

5

PDF

4.

001129

 Mehanika 1

1.

2+2

6

PDF

5.

001160

 Tehničko crtanje

1.

3+3

8

PDF

6.

222210

 Engleski jezik

2.

0+2

4

PDF

7.

002282

 Hidraulika i pneumatika

2.

2+2

5

PDF

8.

002245

 Otpornost materijala

2.

3+3

8

PDF

9.

502274

 Tehnički materijali

2.

3+2

6

PDF

10.

002230

 Mehanika 2

2.

3+2

7

PDF

DRUGA GODINA

1.

303358

 Termodinamika

3.

2+2

5

PDF

2.

223309

 Elektrotehnika

3.

2+2

5

PDF

3.

003324

 Mašinska obrada 1

3.

2+3

7

PDF

4.

003326

 Mašinski elementi 1

3.

2+3

7

PDF

5.

003436

 Obrada oblikovanjem 1

3.

2+2

6

PDF

6.

004427

 Mašinski elementi 2

4.

2+2

5

PDF

7.

004425

 Mašinska obrada 2

4.

2+2

5

PDF

8.

004037

 IB1(1) Obrada oblikovanjem 2

4.

2+2

6

PDF

9.

004059

 IB2(1) Tehnike programiranja

PDF

10.

004403

 IB1(2) Automatizacija proizvodnje

4.

3+2

7

PDF

11.

344404

 IB2(2) Automatizacija procesa

PDF

12.

004001

 IB1(3) Alati i pribori

4.

3+2

7

PDF

13.

004050

 IB2(3) Primenjena elektronika

PDF

TREĆA GODINA

1.

555576

 Upravljanje poslovanjem

5

2+2

5

PDF

2.

005038

 Obradni sistemi

5

3+2

7

PDF

3.

035014

 IP1 Informacioni sistemi u proizvodnji

5

2+2

6

PDF

4.

005575

 IP1 Transportni sistemi

3+2

PDF

5.

045031

 IP2 Mehatronika

5

3+2

7

PDF

6.

545551

 IP2 Procesna postrojenja

PDF

7.

005073

 IB1(4) Tehnike merenja

5

2+2

5

PDF

8.

455528

 IB2(4) Merenje fizičkih veličina

PDF

9.

666657

 Stručna praksa

6

14

20

PDF

10.

666611

 Završni rad

6

8

10

PDF