vts336

Inženjerski menadžment

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF

 

MODULI: RAČUNARSTVO (R)
  KRIZNI MENADŽMENT (KM)

 

 

R. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Modul

Semestar

Broj časova

ESPB

Knjiga predmeta

P

V

Ostalo

PRVA GODINA

1.

 ZP10

 Računari

zaj.

1.

2

2

 

4

PDF

2.

 ZP04

 Matematika 1

zaj.

1.

2

2

 

6

PDF

3.

 ZP05

 Engleski jezik 1

zaj.

1.

2

0

 

4

PDF

4.

 ZP06

 Fizika

zaj.

1.

3

3

 

8

PDF

5.

 KM01

 Uvod u krizni menadžment

KM

1.

3

3

 

8

PDF

 RM01

 Operativni sistemi

R

3

3

 

PDF

6.

 ZP08

 Matematika 2

zaj.

2.

2

2

 

6

PDF

7.

 ZP09

 Engleski jezik 2

zaj.

2.

2

0

 

4

PDF

8.

 ZP02

 Sociologija

zaj.

2.

2

0

 

4

PDF

9.

 ZP13

 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva

zaj.

2.

3

2

 

8

PDF

10.

 KM02

 Upravljanje rizicima

KM

2.

3

2

 

8

PDF

 RM02

 Računarske mreže

R

3

2

 

PDF

DRUGA GODINA

1.

 ZP40

 Organizaciono ponašanje

zaj.

3.

2

2

 

4

PDF

2.

 IM02

 Teorija sistema

zaj.

3.

2

2

 

6

PDF

3.

 IM03

 Osnovi menadžmenta

zaj.

3.

2

2

 

5

PDF

4.

 IM04

 Osnovi ekonomije

zaj.

3.

3

2

 

7

PDF

5.

 KM03

 Upravljanje u vanrednim situacijama

KM

3.

3

2

 

8

PDF

 RM03

 Primenjena elektronika

R

3

2

 

PDF

6.

 IM05

 Strategijski menadžment

zaj.

4.

2

2

 

5

PDF

7.

 IM06

 Osnovi finansijskog menadžmenta sa računovodstvom

zaj.

4.

3

3

 

8

PDF

 

8.

 

 KM04

 Teorija odlučivanja

KM

4.

 

2

2

 

5

PDF

 ZP34

 Preduzetništvo

R

2

2

 

5

PDF

9.

 KMIP01KM05

 Krizno komuniciranje

KM

4.

2

2

 

6

PDF

 KMIP01KM06

 Zaštita kritične infrastrukture

2

2

 

PDF

 KMIP02KM07

 Krizni menadžment u industriji i energetici

2

2

 

PDF

 KMIP02KM08

 Krizni menadžment i mediji

2

2

 

PDF

10.

 RMIP01RM04

 Poslovni engleski jezik

R

4.

2

2

 

6

PDF

 RMIP01RM05

 Internet tehnologije

2

2

 

PDF

 RMIP02RM06

 Tehnike programiranja

2

2

 

PDF

 RMIP02RM07

 Upravljanje poslovanjem

2

2

 

PDF

TREĆA GODINA

1.

 IMIP01IM07

 Uvod u komunikologiju i poslovne komunikacije

zaj.

5.

3

3

 

7

PDF

 IMIP01IM08

 Upravljanje ljudskim resursima

zaj.

5.

3

3

 

PDF

2.

 IMIP02IM09

 Sistemi tehničke zaštite

zaj.

5.

3

2

 

5

PDF

 IMIP02ZP35

 Marketing

zaj.

5.

3

2

 

PDF

3.

 KMIP03KM09

 Tehnologija petrohemijskih proizvoda

KM

5.

2

2

 

5

 

PDF

 KMIP03KM10

 Sekundarne sirovine i reciklaža

2

2

 

PDF

 KMIP04KM11

 Upravljanje čvrstim otpadom

2

2

 

6

 

PDF

 KMIP04KM12

 Upravljanje zaštitom životne sredine

2

2

 

PDF

 RMIP03RM08

 Primena računara

R

5.

3

3

 

6

 

PDF

 RMIP03RM09

 Tehnički materijali

3

2

 

PDF

 RMIP04ZP45

 Tehnike merenja

3

3

 

5

 

PDF

 RMIP04ZP36

 Merenje fizičkih veličina

2

2

 

PDF

4.

 ZP16

 Informacioni sistemi u proizvodnji

zaj.

5.

2

2

 

5

PDF

5.

 IM10

 Stručna praksa 1

zaj.

5.

    4

2

PDF

 

6.

 

 KMIP05KM13

 Inženjerska etika

 

KM

 

 

6.

 

 

 

 

2

2

 

 

5

 

 

PDF

 KMIP05ZP34

 Preduzetništvo

2

2

 

PDF

 KMIP05ZP25

 Poslovni engleski jezik

2

2

 

PDF

 ZP33

 Poslovno pravo i etika

R

2

2

 

PDF

7.

 KM14

 Opasne materije

KM

6.

 

2 2  

5

 

PDF

 RM10

 WEB dizajn

R

2 2  

PDF

 

8.

 

 KMIP06KM15  Bezbednosna kultura KM

6.

 

3 2  

5

PDF

 KMIP06ZP32

 Inženjerska logistika

3 2  

PDF

 ZP32

 Inženjerska logistika

R

3 2  

PDF

9.

 KMIP07KM16

 Upravljanje rizicima u poslovnim sistemima

KM

6.

2

2

 

5

PDF

 KMIP07KM17  Zaštita od požara i eksplozija 2 2   5 PDF
 KMIP07KM18  Bezbednost informacionih sistema 2 2   5 PDF
 ZP37  Upravljanje kvalitetom R 2 2   5 PDF

10.

 IM11

 Stručna praksa 2

zaj.

6.

    4

2

PDF

11.

 ZR02

 Završni rad

zaj.

6.

    16

8

PDF