vts336

Inženjerski menadžment u kriznim uslovima (2016)

 

R. br. Šifra Naziv predmeta Sem.

Tip

predmeta

Status

predmeta

P V DON Ostalo ESPB

Knjiga

predmeta

PRVA GODINA
1. IM1  Sociologija  1  AO  O  2  0  0    4  PDF
2. IM2  Matematika  1  AO  O  3  3  0    8  PDF
3. IM3  Engleski jezik  1  AO  O  2  1  0    5  PDF
4. IM4  Fizika  1  S  O  3  2  0    8  PDF
5. IM5  Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom  1  AO  O  2  3  0    7  PDF
6. IM6  Računari  2  S  O  2  2  0    6  PDF
7. IM7  Poslovni engleski  2  S  O  2  2  0    7  PDF
8. IM8  Osnovi menadžmenta  2  S  O  3  3  0    8  PDF
9. IM9  Zaštita životne sredine  2  S  O  3  2  0    7  PDF
DRUGA GODINA
10. IM10  Teorija sistema  3  S  O  3  2  0    8 PDF
11. IM11  Upravljanje rizicima  3  S  O  2  2  0    6 PDF
12. IM12  Osnovi ekonomije  3  AO  O  2  2  0    6 PDF
13. IP1IM-1  Sekundarne sirovine i reciklaža  3  SA  I  3  3  0    8 PDF
IP1IM-2  Zaštita od požara i eksplozija  SA  I PDF
14. IM14  Uvod u krizni menadžment  3  S  O  2  2  0    6 PDF
15. IM15  Preduzetništvo  4  SA  O  2  2  0    6 PDF
16. IM16  Logistika  4  S  O  3  2  0    8 PDF
17. IP2IM-1  Inženjerski softveri  4  SA  I  2  2  0    6 PDF
IP2IM-2  Teorija odlučivanja  S  I PDF
18. IM18  Upravljanje u vanrednim situacijama  4  SA  O  2  2  0    6 PDF
TREĆA GODINA
19. IM19  Strategijski menadžment  5  S  O  2  2  0    5  PDF 
20. IM20  Zaštita kritične infrastrukture  5  SA  O  2  3  0    6 PDF
21. IM21  Opasne materije  5  SA  O  2  2  0    5 PDF
22. IM22  Bezbednost informacionih sistema  5  SA  O  3  2  0    6 PDF
23. IP3IM-1  Hemijski akcidenti  5  SA  I  3  2  0     6 PDF
IP3IM-2  Zaštita od jonizujućeg zračenja  SA  I PDF
24. IP4IM-1  Bezbednost mašina i opreme  6  SA  I  3  3  0     7 PDF
IP4IM-2  Inženjerska etika  S  I PDF
25. IP5IM-1  Upravljanje čvrstim otpadom  6  SA  I  3  3  0     7 PDF
IP5IM-2  Putevi kontaminacije i zaštita zemljišta  SA  I PDF
26. IM26  Sprečavanje aerozagađenja  6  SA  O  3  2  0    7 PDF
27. IM27  Stručna praksa  6    O        6  3 PDF
28. IM28  Završni rad  6    O        16  8 PDF