vts336

Formiranje Centra za istraživanje i razvoj i transfer tehologija

 

Status projekta: Realizovan


 

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

 

Fond za razvoj preduzeća i inovacija kojim upravlja Evropska agencija za rekonstrukciju, a finansira Evropska Unija, odobrio je sprovođenje projekta „Uspostavljanje Centra za istraživanje i razvoj i transfer tehnologija“ (CIRTT) sa ciljem podizanja istraživačko-razvojnog kapaciteta u Banatu.

 

Projekat je razvijen na bazi partnerstva Više tehničke škole iz Zrenjanina sa Regionalnim centrom za razvoj MSP i preduzetništva BANAT.

Projekat je u saglasnosti sa prioritetima i merama definisanim u Integrativnom planu društveno-ekonomskog razvoja regiona, koji je kreiran od strane ključnih aktera Banata. Budžet projekta je 115.786,32 EUR, od čega je 88,96% učešće EU, a sufinansiranje od strane projektnih partnera iznosi 11,04 %.

 

Očekivani rezultati projekta su: uspostavljanje CIRTT-a pri Višoj tehničkoj školi u Zrenjaninu, publikacije rezultata istraživačko-razvojnog rada, izrada analize potreba inovativnih MSP i preduzetnika u regionu Banata, transfer tehnologija u MSP i njihova komercijalizacija i dr.

 

Direktni korisnici projekta su inovativna MSP i preduzetnici iz Banata, njih 20. Indirektni korisnici projekta su zaposleni u MSP, njih oko 200, angažovani stručnjaci u CIRTT-u (njih 9), studenti Više tehničke škole (više od 600).

 

Trajanje projekta je 10 meseci, do avgusta 2007. godine.


 

Sve relevantne informacije u vezi projekta možete saznati ovde.